top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Kinderwens VZW, Broekstraat 164 3294 Molenstede, ondernemingsnummer 0838.387.628

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens online, bij uw inschrijving, per e-mail of tijdens events, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. KEN je vruchtbaarheid van Kinderwens vzw stelt zich als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie tijdens uw bezoek aan onze website: uw IP-adres, de zoektermen die u gebruikte om ons te bereiken en uw surfgedrag op onze website;

 • Categorie 2: Bij uw applicatie of inschrijving als student: uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, rijksregisternummer, nationaliteit, studiehistoriek, bankrekeningnummer, e-mail, bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens, medische gegevens, voedselallergie, dyslexie/dyscalculie

 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of uw verzoek om een brochure, white paper of andere documentatie te bekomen of uw vraag om inlichtingen: uw naam en e-mailadres, bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens, uw social media account indien u ons via deze weg contacteert;

 • Categorie 4: Als leverancier, partner, lesgever, gastdocent van Kinderwens: uw vennootschapsgegevens, naam, voornaam, adres, bankrekeningnummer, CV, e-mail;

 • Categorie 5: Bij uw deelname aan wetenschappelijk onderzoek: uw naam, voornaam, adres, e-mail, alsook andere gegevens die relevant zijn voor het gevoerde onderzoek, alle informatie die u ons verstrekt of die verzameld wordt in functie van het gevoerde onderzoek. Het door ons gevoerde onderzoek kan potentieel de verwerking van bijzonder beschermde categorieën van gegevens vereisen (uw afkomst, religie, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, lidmaatschap van een vakbond, …). In zulk geval vragen wij steeds uw voorafgaande expliciete toestemming;

 • Categorie 6: Tijdens uw verblijf als student, gast, deelnemer aan events: camerabeelden, foto’s, papers, examenresultaten en beraadslagingen, CV, informatie aangaande voedselvoorkeuren, kenteken van uw wagen, datum en uur van aankomst en vertrek, informatie die u ons vrijwillig verstrekt aangaande punctuele aangelegenheden (oa gesprekken met onze ombudsman, vertrouwenspersoon, etc…)

 • Categorie 7: Na afloop van uw studies in het kader van onze alumniwerking: uw naam, e-mail, adres, telefoonnummer, afstudeerrichting, afstudeerjaar

Alle gegevens die leden meedelen op www.kenjevruchtbaarheid.be zijn enkel toegankelijk voor hen en zullen niet met derden zonder hun toestemming gedeeld worden. Door een eigen account aan te maken, geven leden toestemming dat hun gegevens door de beheerder van www.kenjevruchtbaarheid.be geraadpleegd kunnen worden, maar enkel met als doel het functioneren en het beheren van de website www.kenjevruchtbaarheid.be te kunnen waarborgen.

2.2. Kinderwens VZW  kan gegevens van u Persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

 2. tijdens uw registratie en gebruik van de website;

 3. ter gelegenheid van uw inschrijving of applicatie voor een opleiding of event of voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek

 4. ter gelegenheid van het aangaan van een leveranciers-, partner- of lesgeversrelatie met u.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Kinderwens om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren

 • Categorie 2: het beheer van uw studentenaccount met het oog op het volgen van een opleiding, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 4: het beheer van uw leveranciers-, partner- of lesgeversaccount met het oog op de administratieve en boekhoudkundige opvolging van het leveren door u van bepaalde diensten aan Kinderwens, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 5: Wetenschappelijk onderzoek, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u en, indien mogelijk, uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 6: Het verzekeren van de dagelijkse werking van Kinderwens alsook onze communicatie en marketing offline en online met als rechtsgrond een gerechtvaardigd belang en daar waar mogelijk uw voorafgaande toestemming;

 • Categorie 7: Alumniwerking met als rechtsgrond een gerechtvaardigd belang en daar waar mogelijk uw voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Kinderwens uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Kinderwens, haar producten en/of diensten. Kinderwens kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Kinderwens bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Kinderwens zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Kinderwens uw gegevens aan genoemde derde bekend maakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Uw gegevens worden gebeurlijk gedeeld met onze software- en hosting providers, onze diverse dienstenleveranciers, ons zelfstandig lesgevend personeel, …

Kinderwens zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Kinderwens, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Kinderwens failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Kinderwens geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Kinderwens uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Kinderwens zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U.

 • Categorie 1: uw gegevens worden bewaard voor de duur van uw surfsessie en nadien anoniem en statistisch verwerkt;

 • Categorie 2: Uw gegevens worden bewaard tot 7 jaar nadat uw opleiding bij Kinderwens zal zijn afgelopen; Uw bankgegevens, boekhoudkundige, sociaalrechtelijke en fiscale gegevens worden bewaard voor de bij wet voorziene bewaartermijnen. Puntenlijsten, kopieën van certificaten en diploma’s worden voor onbeperkte tijd bijgehouden.

 • Categorie 3: Uw gegevens worden bewaard tot 4 jaar na uw laatste actieve contact met ons (verzoek om info, download, inschrijving voor een event, …);

 • Categorie 4: Uw boekhoudkundige, sociaalrechtelijke en fiscale gegevens worden bewaard voor de bij wet voorziene bewaartermijnen. Uw contactgegevens worden bewaard tot 15 jaar na het einde van uw leveranciers-, partner, lesgevers- of gastdocenten relatie met Kinderwens

 • Categorie 5: Uw gegevens worden bewaard voor onbeperkte tijd, gelet op het belang doorheen de tijd van de inhoud van ons wetenschappelijk onderzoek;

 • Categorie 6: Uw gegevens worden bewaard voor de termijn die door de wet voorzien is (camerabewaking) of geval per geval te beoordelen voor de minimale termijn die nodig is met het oog op onze interne werking;

 • Categorie 7: Uw gegevens worden levenslang bewaard voor onbeperkte tijd, gelet op het belang doorheen de tijd van onze alumniwerking.

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Kinderwens. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@kinderwens.org of per post naar Kinderwens op het bovenaan in deze Privacy en Cookie Policy vermelde adres of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de Website. In elk van voorgemelde gevallen dient u een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens

6.2. In geen geval kan Kinderwens aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

Voor meer informatie over de cookies op onze Website, verwijzen wij jou door naar ons cookiebeleid, dat je kan vinden onderaan elke pagina via "Cookie-instellingen". 

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar privacy@kinderwens.org of per post naar Kinderwens op het bovenaan in deze Privacy vermelde adres.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

bottom of page