top of page

Algemene voorwaarden

1. Gelding algemene voorwaarden

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Kinderwens uitgaande onkostennota’s en alle door haar gesloten overeenkomsten die het verstrekken van opleidingen in de ruime zin tot voorwerp hebben, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

1.2. Door het enkele feit van het inschrijven voor een Kinderwens georganiseerde opleiding, via de K-E-N ACADEMY wordt de cliënt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken.

1.3. De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de website van www.k-e-n.be en wordt op het eerste verzoek aan iedere belanghebbende toegezonden.

1.4. Deze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere offerte- en contractvoorwaarden van de cliënt, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De van Kinderwens vzw uitgaande onkostennota zijn betaalbaar op het adres van haar bestuurszetel, dertig dagen na de datum van de rekening of de factuur, behoudens wanneer op de rekening of op de factuur andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van Kinderwens dat op de rekening of de factuur is vermeld.

2.2.1. Voor een aanvraag in schijven

  • Een voorschot van 60 % op het ogenblik van de inschrijving;

  • Het saldo van 40% tijdens de volgende maanden

Voor de betaling van iedere van deze gedeelten wordt door Kinderwens telkens een afzonderlijke rekening of factuur verzonden. Indien de deelnemer afhaakt blijft het volledige bedrag van beide facturen verschuldigd aan Kinderwens VZW.

3. Deontologie K-E-N ACADEMY

3.1. K-E-N ACADEMY en haar medewerkers, verbinden zich ertoe om de informatie met betrekking tot de cliënt, waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis zouden krijgen, niet openbaar te maken noch te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

3.2. K-E-N ACADEMY, haar medewerkers zijn gehouden tot een discretieplicht ten opzichte van de hiërarchische leiding van de cliënt en ten opzichte van eenieder met betrekking tot de personen die aan de opleidingsactiviteiten hebben deelgenomen en met betrekking tot datgene wat tijdens die opleidingsactiviteiten tot uiting kwam.

4. Toepasselijk recht en betwistingen

4.1. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen K-E-N ACADEMY en haar cliënten.

4.2. Alle betwistingen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten van Kinderwens met haar cliënten, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN

5. Kortingen voor alumni - algemene voorwaarden

Wie voorheen een opleiding volgde bij de K-E-N ACADEMY of meerdere opleidingen

  • AMS-alumni genieten van 10% korting op het inschrijvingsgeld voor een programma van de K-E-N ACADEMY

  • De korting is persoonlijk en geldt niet voor op maat gemaakte programma’s (B2B).

  • De korting kan niet samen met andere vouchers/voordelen* worden gebruikt en kan niet worden ingeruild voor cash, ook niet gedeeltelijk.

  • De korting kan niet worden doorgegeven aan anderen. U alsalumnus kunt de korting niet doorgeven aan een collega, partner of vriend.

  • Kortingen zijn niet van toepassing op modulaire trajecten. Als u meerdere modules volgt, die samen het equivalent vormen van een complete cursus, krijgt u een korting op de laatste module.

  • Er is geen limiet aan het aantal keren dat u de alumnuskorting kunt gebruiken. We moedigen levenslang leren aan en verwelkomen u graag weer bij K-E-N ACADEMY

  • VVKP is partner van K-E-N ACADEMY en leden genieten ook van 10 procent korting

bottom of page